• مقدار:
 • نوع ارز
 • تبدیل به
 
دلار 41740 یورو 50050 درهم 11580

فرم درخواست صدور حواله ارزی برون مرزی

دانلود فــــرم حوالــه بــرون مـــــرژی
مشخصات متقاضی Applicant
 • نام متقاضی(خانم ، آقا ، شرکت ) Name:
 • شماره شناسنامه / شماره ثبت
 • تاریخ تولد / تاریخ ثبت Birth Day :
 • کد ملی / شناسه ملی National Code :
 • محل تولد / ثبت Born :
 • شماره پاسپورت Pass No :
 • کد اقتصادی Economical Code :
 • آدرس  Address :
 • تلفن  Tel :
 • شهر City :
 • منطقه Area :
 • کد پستی Postal Code :
 • مبلغ ارزی حواله Amount :
 • نوع ارز Currency Type :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مسئولیت کلیه مشخصات مندرج در فرم بر عهده فرستنده خواهد بود.لطفا توجه داشته باشید ابطال حواله فقط با رضایت کتبی ذینفع حواله مقدور میباشد.

مشخصات حواله گیرنده Beneficiary
 •   نام گیرنده حواله Ben Name :
 • آدرس گیرنده حواله Benficiary Address :
 • تلفن گیرنده حواله Benficiary Tel :
 • شماره حساب گیرنده حواله
 • در کشور Country :
 • شهر City :
 • نام بانک گیرنده حوالهBank Name :
 • آدرس بانک گیرنده حواله Bank Address :
 • کد سوئیفتی بانک مقصد  Swift Code :
 • علت درخواست صدور حواله
 • هزینه های خارج از کشور بابت حواله بعهده   Charges :
 • حواله دهنده  Orderer :
 • ذینفع  Beneficiary :
 • پیوست   attachment :
 •