• مقدار:
  • نوع ارز
  • تبدیل به
 
دلار 41740 یورو 50050 درهم 11580

فرم تاییدیه حواله

دانلود فــــرم تاییدیـــه حوالـــه

احتراما عطف به درخواست صدور حواله

  به مبلغ :    
 با نوع ارز :    
اینجانب / این شرکت :  
کد ملی / شناسه ملی :

این شرکت که طی سوئیفت

مورخ :   
شرکت صرافی سینا

صورت پذیرفته است.

تایید می نماییم بنا به اعلام ذینفع شرکت / آقای  : مبلغ درخواستی به حساب مورد نظر واریز گردیده است.