• مقدار:
 • نوع ارز
 • تبدیل به
 
دلار 41740 یورو 50050 درهم 11580

فرم تقاضای حواله ارزی

مشخصات متقاضی Applicant
 • نام متقاضی
 • آدرس
 • تلفن
 •     
 •     

مسئولیت کلیه مشخصات مندرج در فرم بر عهده فرستنده خواهد بود.لطفا توجه داشته باشید ابطال حواله فقط با رضایت کتبی ذینفع حواله مقدور میباشد.

مشخصات حواله گیرنده Beneficiary
 • نام ذینفع(BEN NAME)
 • آدرس ذینفع(BEN ADDRESS)
 • شماره حساب بین المللی(IBAN NO)
 • شماره حساب(ACCOUNT NO)
 • نام بانک(BANK NAME)
 • کد بانک(BANK CODE)
 • آدرس بانک(BANK ADDRESS)
 • کد سوئیفتی (SWIFT CODE)
 • علت پرداخت(REMITTANCE INFO)
 • جمع مبلغ به ارز (TOTAL AMOUNT CURRENCY)
 • نوع ارز(CURRENCY Type)
 •    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •